Detector AB, marknadsundersökningar i Göteborg

 

 

Analysmetoder

En enkel korstabell

Korstabell
Ofta räcker det med enkla korstabeller för att erhålla relevant information från data, men ibland behövs mer långtgående analyser.
Exempel på trädanalys
Trädanalys
En målgrupp kan göras tydligare genom att leta efter signifikanta skillnader hos undergrupper avseende denna huvudmålgrupp. Huvudmålgruppen kan "grenas upp" (därav namnet trädanalys) i ner till fem nivåer och en rad undergrupper kan identifieras. För en tidning kan läsarna brytas ned avseende diverse individdata såsom demografi, intressen etc och signifikant skilda undergrupper hittas.
Faktoranalys av en undersökning
Faktoranalys
För att reducera stora datamängder och ta fram underliggande faktorer som förklarar ett undersökningsresultat kan faktoranalys användas. Metoden visar en "gruppering" av frågor som mäter samma sak. Exemplet visar tidningar som ofta läses av samma person och där t ex annonsering kan sparas in då räckvidden nås genom att nöja sig med någon eller några under respektive faktor. Vidare kan faktoranalys användas till att bygga mer sofistikerade index och att reducera antalet frågor i ett formulär då några frågor mäter samma sak.
Korrelation, ett exempel på analys
Korrelation
Korrelation anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler uttryckt som ett värde mellan 0 och 1, där 1 anger maximalt samband. Säg att vi vill uttrycka sambandet mellan en kunds helhetsomdöme och kompetens. En stark korrelation, t ex 0,9, betyder då att ju mer kompetent man framstår desto högre helhetsomdöme får man. En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt samband. Däremot är ett korrelationsvärde på eller nära 0 möjligt att få när det finns ett icke-linjärt samband. T ex om både höga och låga omdömen på kompetens hade samband med helhetsomdöme. Ovan ses medelpoängen på varje fråga på den stående Y-axeln. Varje frågas viktighet visas på den liggande X-axeln. Viktigheten tas fram som korrelationen mellan varje omdöme och helhetsomdömet. Viktigast ligger till höger om mitten och bör få höga medelpoäng. Det gäller att undvika omdömen ner till höger. Omdömen till vänster är minst lönsamma att satsa på.
 

 

 

Olika metoder »

En marknadsundersökning kan genomföras på en rad olika sätt. Här berättar vi om fördelar med respektive och tar upp några analysmodeller.Felmarginalen »

Felmarginalen finns alltid i urvalsundersökningar och även om du gör allt annat rätt så blir undersökningen aldrig säkrare än vad som anges av felmarginalen.Metodpraktikan »

Tillsammans med fyra av Sveriges främsta experter erbjuder vi Metodpraktikan, en heltäckande bok på 460 sidor om konsten att studera samhälle, individ och marknad.


 

 

 

Engagemang, skarpsinne, glädje

Detector Market Research & Consulting AB